The COAT by Katya Silchenko, fashion brand, Designer Katya Silchenko